پایگاه خبری تحلیلی شمال کشور-شمالنیوز 

تاریخ گویای این مدعاست که مقوله فتنه انگیزی و تفرقه افکنی مسئله ایست که از آغاز زندگی بشر تاکنون جوامع مختلف را دچار فراز و نشیب تمدنی و تاریخی نموده است. این فتنه ها یکی از ضرورت های محرک تاریخ به سمت پیشرفت ها است چراکه در جریان پیدایش فتنه ها بسیاری از آرمان های انسانی که در گذشت زمان به فراموشی سپرده شده به فریادی اعتراض آمیز تبدیل می شود و موجب تحریک احساس حق جویی و حق طلبی انسان ها در مقابل باطل می شود.
به طور کلی می توان گفت که تا رویدادهای زندگی انسان قابل تقسیم بر حق و باطل باشد و دو عامل خود طبیعی و خود نفسانی قدرتی برای فعالیت در درون انسان داشته باشند برای ادامه مسیر زندگی، راهی جز عبور از فتنه ها وجود ندارد.


http://shomalnews.com/index.php?view&sid=49013

+ نوشته شده در  ساعت   توسط رحمانی  |